Szkolenia

Szkolenia dla instalatorów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkolenia dedykowane osobom chcącym zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania zaświadczenia i w dalszej kolejności certyfikatu instalatora:

Systemów fotowoltaicznych

Kotłów i pieców na biomasę

Pomp ciepła

Płytkich systemów geotermalnych

Słonecznych systemów grzewczych

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi dla zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930), kształcenie kursowe instalatorów instalacji zasilanych z OŹE.

Autorzy programu nauczania dla szkolenia kursowego w wyżej wymienionych specjalizacjach

mgr inż. Izabela Góralczyk

prof. Ryszard Tytko

Programy nauczania dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930) i programy do kształcenia kursowego zostały zatwierdzone i skierowane do realizacji 30.08.2013 przez dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

Programy nauczania dla kształcenia kursowego wraz z wymaganiami dydaktycznymi, testami dydaktycznymi autorzy zamieścili w podręczniku „Metodyka kształcenia kursowego”.

Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie w części praktycznej i teoretycznej przez 16 godzin (wybrany weekend)

Otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu oraz przystąpienie do egzaminu

Otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykonywania montażu instalacji OZE

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kształcenia zawodowego.

Zgodnie z aktami prawnymi zawartymi w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne słuchacz do roku czasu po ukończeniu kursu będzie mógł przystąpic do egzaminu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu słuchacz otrzyma certyfikat uprawniający go do montażu wyżej wymienionych instalacji.

Po wprowadzeniu w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki precyzującego zagadnienia formalno-prawne dotyczące kształcenia kursowego, określony zostanie kształt zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kursowego (wzór zaświadczenia w załączniku).

Dodatkowo dla uczestników szkoleń zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień elektrycznych w zakresie montażu, eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

Zapisz się na kurs

Zapisz się na kurs wysyłając wiadomość za pomocą formularza po prawej stronie.